Regulamin

REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI 
W GOLESZOWIE

 

Gminne Centrum Informacji w Goleszowie czynne jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

 

Stanowiska komputerowe, inny sprzęt biurowy udostępniane są wyłącznie pod nadzorem i w obecności pracownika GCI.

 

Zabrania się samodzielnego instalowania jakiegokolwiek nowego oprogramowania, używania dyskietek z nieznanych źródeł, przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych, innych uznanych za szkodliwe społecznie a także korzystania z chat-ów, komunikatorów internetowych, gier oraz wykorzystywania sprzętu do celów niezgodnych z prawem.

 

Wszelkie dokumenty prywatne mogą być przechowywane na dysku komputerów GCI wyłącznie za zgoda pracownika GCI.

 

Osoby korzystające z GCI obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy oraz porządek na stanowisku.

 

Na stanowisku pracy z komputerem i drukarką obowiązują zakazy: spożywania posiłków i napojów, palenia tytoniu, samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia stanowiskowego.

 

Każdy korzystający z usług GCI ma obowiązek wpisania się do "Rejestru Użytkowników GCI"

 

"Pracuj tak abyś nie przeszkadzał w pracy innym użytkownikom"

 

Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI, a także obowiązek poniesienia kosztów wyrządzonej szkody.